Link to treści ustawy (dokumentu źródłowego) – dalej.

Cytaty z ustawy

Art. 34. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić stan klęski żywiołowej z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody.

Art. 42. Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej stosuje się do osób fizycznych oraz odpowiednio do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej, z zastrzeżeniem art. 45 i 46.

Art. 43. 1. Ograniczenia, o których mowa w art. 42, mogą polegać na:

 1. zawieszeniu działalności gospodarczej określonych przedsiębiorców;
 2. nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju;
 3. nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
 4. całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
 5. zakazie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju;
 6. nakazie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;
 7. obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych;
 8. obowiązku poddania się kwarantannie;
 9. obowiązku stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin;
 10. obowiązku stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska;
 11. obowiązku stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 12. obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń;
 13. dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów budowlanych albo ich części;
 14. nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów;
 15. nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
 16. zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych;
 17. nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się;
 18. wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych;
 19. zakazie prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach;
 20. ograniczeniu lub odstąpieniu od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jednakże niepowodującym bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika; 21) wykonywaniu świadczeń osobistych i rzeczowych określonych w art. 44 ust 1.

Koniec cytatów. Jest tam więcej różnego rodzaju obostrzeń godzących w wolność Polaków, oddających władzę w ręce małej grupki rządzącej.

Co powinieneś zrobić przeciwko tej ustawie

 1. korzystając z mechanizmu konsultacji społecznych, wysłać pismo sprzeciwu (link do strony z opisem dalej) mailem na adres dep.prawny@mswia.gov.pl
 2. wysłać to samo pismo sprzeciwu listem, najlepiej poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres zawarty w piśmie
 3. podać ten wpis dalej
 4. nic, licząc że jakoś to będzie (rozwiązanie najprostsze, każdy ma własne sumienie, rozum)

Co nam więcej grozi

Już z samych art 42 i 43 wychodzi, że stan klęski żywiołowej, ustanowiony zwykłym rozporządzeniem, praktycznie zniewala Polaków, do tego stopnia, że przestają być właścicielami swoich ruchomości, nieruchomości i niemalże ciał. Ceny energii mogą być narzucone bez górnego limitu. Brak jakichkolwiek ograniczeń w pomysłowości polityków odnośnie tego, co mogę zablokować – bardzo szerokie pojęcie „określonego rodzaju”.

Więcej można poczytać na stronie fundacji Nowe Spektrum, prowadzonej przez Grzegorza Płaczka (link dalej).

Linki