Usunięcie wszystkich obrazów

docker rmi $(docker images -a -q)

Zatrzymanie wszystkich kontenerów

docker stop $(docker ps -a -q)

Usunięcie zatrzymanych kontenerów

docker container prune

Utworzenie kopii obrazu „centos”

docker save -o image.tar centos

Załadowanie tego obrazu

docker load -i image.tar

Kategorie: docker